Do not miss the Biennale de Lyon with Eva Fabregas!
ShowroomEditions

Anna Dot

Opening
Dimarts / Martes / Tuesday
04.09 / 17:30h – 21:00h

“Posen els carrers”
Diumenge / Domingo / Sunday
02.09 / 07:00h (am)

CAT (Scroll down for CAST and ENG)

“Al principi,”

“La creació del món segons el gènesi bíblic comença amb un principi en què Déu va crear la llum. Les dues primeres paraules d’aquell inici (“Al principi,”) han vist com al llarg del temps les procedient diferents coses: llum, verbs, soroll… Al passatge de John 1:1-14 de la versió de la Bíblia de King James, per exemple, hi trobem la frase “In the beginning was the Word”, mentre que a la pàgina 24 de Art as a Social System (2000), Niklas Luhmann ens diu que “In the beginning, there is a difference”. Tanmateix, uns anys abans, al 1980, Michael Serres havia afirmat que “In the beginning was the noise”; una mica més tard, al 1996, Julia Kristeva va asseverar que “Al comienzo era el amor”; i fa cosa de pocs anys Rosi Braidotti va escriure que “Al principio de todo está Él”. Qui sap què devia haver-hi exactament al principi?

Desitjant descobrir algun mètode per poder respondre a aquesta pregunta, l’exposició “Al principi,” utilitza l’espai de Bombón com a laboratori d’una recerca arqueològica experimental. El projecte parteix de la observació de les marques visibles i invisibles del passat que hi ha a l’espai de la galeria per tractar-les com a pistes d’altres temps que ens permetin imaginar i reconstruir un possible escenari del principi d’aquest lloc.”


CAST

“Al principio,”

La creación del mundo según la génesis bíblica empieza con un principio en que dios creó la Luz. Las dos primeras palabras de ese inicio (“Al principio,”) han visto como a lo largo del tiempo las predecían diferentes cosas: Luz, verbos, ruido…En el pasaje de John 1:1-14 de la versión de la Biblia de King James, por ejemplo, encontramos la frase “In the beginning was the Word”, mientras que en la pagina 24 de Art as a Social System (2000), Niklas Luhmann nos dice que “In the beginning, there is a difference”. Igualmente, unos años antes, en el 1980, Michael Serres afirmó que “In the beginning was the noise”; un poco más tarde, en el 1996, Julia Kristeva aseveró que “Al comienzo era el amor”; y hace unos pocos años Rosi Braidotti escribió que “Al principio de todo está Él”. Quién sabe que debía haber exactamente al principio?

Deseando descubrir algún método para poder responder a esa pregunta, la exposición “Al principio,” utiliza el espacio de Bombon como laboratorio de una investigación arqueológica experimental. El proyecto parte de la observación de las marcas visibles e invisibles del pasado que hay en el espacio de la galería para tratarlas como pistas de otros tiempos que nos permitan imaginar y reconstruir un posible escenario del principio de este sitio.


ENG

“In the beginning,”

The creation of the world according to biblical genesis starts with a beginning in which God created the light. The first three words of this beginning (“In the beginning”) have seen how, over time, different things have preceded them: light, verbs, noise … In the passage of John 1: 1-14 from King James’version of the  Bible, for example, we read the sentence “In the beginning was the Word”, while on page 24 of Art as a social system (2000), Niklas Luhmann tells us that “In the beginning, there is a difference.”

Similarly, years before, in 1980, Michael Serres affirmed that “In the beginning was the noise”; a little later, in 1996, Julia Kristeva stated that “In the beginning was love”; and a few years ago Rosi Braidotti wrote that “In the beginning of all there is Him”. Who knows what was there exactly in the beginning?

Willing to discover some method to answer this question, the exhibition “In the beginning,” uses Bombon’s space as a laboratory for an experimental archaeological research. The project starts from the observation of the visible and invisible marks of the past that there are in the space of the gallery in order to deal with them as if they were clues of other times that allow us to imagine and reconstruct a possible scenery of the beginning of this space”starts with the observation of the visible and invisible brands of the past that exist in the gallery space to treat them as clues of other times that allow us to imagine and rebuild a possible scenario of the beginning of this place.