We are opening an exhibition with Pere Llobera and Diane Guyot at L21 Gallery in Mallorca on the 25th of July!
ShowroomEditions

Jordi Mitjà

CAT (Scroll down for Spanish and English)

Llegir amb les condicions idònies aplega diferents dibuixos i escultures fetes amb tub de ferro, filferro, monedes, papers, tinta d’impremta i cartró, que Jordi Mitjà ha produït expressament per aquesta exposició.

“Saber llegir els materials, inhabilitar els seus usos, capgirar les seves lògiques. No descartar res, saltar les convencions i improvisar. Incorporar tot el que ens anem trobant al mateix procés i no obviar els accidents”

Partint del descart i la utilització de materials molt senzills, Jordi Mitjà presenta la quarta exposició individual d’aquest any, que sintetitza les passades i tanca el cercle que va obrir a principis de Febrer amb L’escultura no és important a la Fundació Suñol de Barcelona on l’artista incorpora l’ofici patern de manyà per a explorar diferents derives relacionades amb els materials, les tècniques i la pròpia escultura.

De forma atzarosa, el ferro prèviament fos i ardent, es llançat damunt dels papers que l’artista disposa al terra de l’estudi. . Aquest ferro ardent genera cremades que en alguns casos s’estenen a causa del vent, dibuixant traços i solcs, i ens fan dubtar dels límits del dibuix i d’aquest amb l’escultura.

La premsa que un dia fabricà el seu pare, serveix ara per a doblegar i aixafar tubs de ferro com si fossin de paper. Utilitzar les eines de serraller, explorar el material, el procés, el seu funcionament i deslliurar-se del relat, fugir del sentit i disparar a les lògiques que aquests imposen és el seu modus operandi.

Jordi Mitjà parteix de fets intranscendents, d’accidents estretament vinculats al seu dia a dia, a la seva biografia, a la seva dislèxia i a la lluita constant per realitzar les coses d’una forma diferent. Llegir amb unes condicions idònies, té com a detonant principal la comprensió i l’impàs entre allò que fem i la recepció que aconseguim. La manca de sentit genera sentit? La dificultat del llenguatge crea llenguatge? Les preguntes segueixen en peu.

Jordi Mitjà (1970, Figueres) ha realitzat exposicions individuals a diferents institucions com la Fundació Suñol (Barcelona, 2017), el Bòlit Centre d’Art Contemporani (Girona, 2016), la Fondazione Zimei (Pescara, 2015) o l’Espai 13 Fundació Joan Miró (Barcelona, 2012). La seva obra també s’ha pogut veure a diferents exposicions col·lectives a La Panera (Lleida, 2017, 2011), MACBA (Barcelona, 2016), CA2M (Madrid, 2015, 2010) o al Ex Teresa Arte Actual (Ciutat de Mèxic, 2003). 

*L’exposició estarà acompanyada per un text de l’artista Anna Dot que es presentarà el dia de la inauguració.

CAST

Llegir amb les condicions idònies reúne diferentes dibujos y esculturas hechas con tubo de hierro, alambre, monedas, papeles, tinta de imprenta y cartón, que Jordi Mitjà ha producido expresamente para esta exposición.

“Saber leer los materiales, inhabilitar sus usos, voltear sus lógicas. No descartar nada, saltar las convenciones e improvisar. Incorporar todo lo que nos vamos encontrando al mismo proceso y no obviar los accidentes ”

Partiendo del descarte y la utilización de materiales muy sencillos, Jordi Mitjà presenta la cuarta exposición individual de este año, que sintetiza las pasadas y cierra el círculo que abrió a principios de Febrero con La escultura no és important en la Fundación Suñol de Barcelona donde el artista incorpora el oficio paterno de cerrajero para explorar diferentes derivas relacionadas con los materiales, las técnicas y la propia escultura.

De forma azarosa, el hierro previamente fundido y ardiente, es lanzado encima de los papeles que el artista dispone en el suelo del estudio. Este hierro ardiente genera quemaduras que en algunos casos se extienden a causa del viento, dibujando trazos y surcos, y nos hacen dudar de los límites del dibujo y de éste con la escultura.

La prensa que un día fabricó su padre, sirve ahora para doblar y aplastar tubos de hierro como si fueran de papel. Utilizar las herramientas de cerrajero, explorar el material, el proceso, su funcionamiento y librarse del relato, huir del sentido y disparar a las lógicas que éstos imponen es su modus operandi.

Jordi Mitjà parte de hechos intrascendentes, de accidentes estrechamente vinculados a su día a día, a su biografía, a su dislexia y la lucha constante para realizar las cosas de una forma diferente. Llegir amb les condicions idónies, tiene como detonante principal la comprensión y el impasse entre lo que hacemos y la recepción que conseguimos. La falta de sentido genera sentido? La dificultad del lenguaje crea lenguaje? Las preguntas siguen en pie.

Jordi Mitjà (1970, Figueres) ha realizado exposiciones individuales en diferentes instituciones como la Fundació Suñol (Barcelona, 2017), el Bòlit Centre d’Art Contemporani (Girona, 2016), la Fondazione Zimei (Pescara, 2015) o el Espai 13 Fundació Joan Miró (Barcelona, 2012). Su obra también se ha podido ver en diferentes exposiciones colectivas en La Panera (Lleida, 2017, 2011), MACBA (Barcelona, 2016), CA2M (Madrid, 2015, 2010) o en el Museo de Arte Moderno (Ciudad de Méjico, 2010).

*La exposición estará acompañada con un texto de la artista Anna Dot que se presentará el día de la inauguración.

EN

Llegir amb les condicions idònies (To read with ideal conditions) brings together drawings and sculptures made with metal tubing, wire, coins, papers, ink and cardboard, that Jordi Mitjà has especially produced for the exhibition.

“Learning to read materials, disabling its uses, turning around its logics. Rejecting nothing, skipping conventions and improvising. Including all that we find in the process and assuming the accidents.”

Taking as a starting point discarded elements and the use of very simple materials, Jordi Mitjà presents his fourth solo exhibition of the year, which synthesises the past ones and ends the circle that began with L’escultura no és important (Sculpture is not important) at Fundació Suñol (Barcelona, 2017), where the artist incorporates his father’s blacksmith profession to explore different drifts related to materials, techniques and sculpture itself.

The previously melted and burning iron is thrown, in an unpredictable way, over the papers that the artist places on the floor of the studio. This generates burns that are extended through the wind, drawing traces and grooves, thus making us doubt of the limits of drawing and of this with sculpture.

The press that his father fabricated is now used to bend and crush metal tubes as if they were paper or cardboard. Using the tools of a blacksmith, exploring material, the process, its functioning; his modus operandi is applied by getting rid of the narrative, escaping sense and shooting at the logics that material imposes.

Jordi Mijtà’s work has its origins in inconsequential events, accidents strongly connected to his everyday, his biography, his dyslexia and the constant struggle to make things in a different way. Llegir amb les condicions idònies revolves around understanding and the impasse between what we make and the reception of it. Does the lack of sense generate sense? Does the difficulty of language create language?

Jordi Mijtà (1970, Figueres) has had recent solo exhibitions at several institutions such as Fundació Suñol (Barcelona, 2017), Bòlit Centre d’Art Contemporani (Girona, 2016), Fondazione Zimei (Pescara, 2015) or l’Espai 13 Fundació Joan Miró (Barcelona, 2012). His works have also been exhibited in group exhibitions at La Panera (Lleida, 2017, 2011), MACBA (Barcelona, 2016), CA2M (Madrid, 2015, 2010) or Ex Terese Arte Actual (Mexico DF, 2010).

*The exhibition will be accompanied by a text by artist Anna Dot that will be presented on the day of the opening.