Do not miss the Biennale de Lyon with Eva Fabregas!
ShowroomEditions

Diane Guyot de Saint Michel

CAT (Scroll down for Spanish and English)

Translation en francès significa trasllat i en anglès traducció.

Agafant aquest doble sentit com a punt de partida, l’artista Diane Guyot de Saint Michel (Marsella, 1980) presenta una sèrie d’obres on el llenguatge i la interpretació d’aquest pren un paper essencial.

A l’entrada de la galeria hi trobem una funda tèrmica de container. Aquest material utilitzat per el transport de mercaderies (per a transportar alcohol, en el cas concret de la funda presentada a la galeria), crea una mena de túnel per el qual és inevitable passar. Un cop fora del túnel, descobrim unes balles d’autopista amb missatges inscrits, unes pancartes/banderes bordades amb imatges i textos i uns pòsters d’una imatge aèria de Marignane, a prop de Marsella, ciutat on viu i treballa, que han estat intervinguts per ella amb l’ajuda dels assistents a una de les seves performances.

Tot aquest material textual ha estat apropiat de diferents fonts: ja siguin titulars de diari, comentaris que sent pel carrer o que troba a internet, o com en el cas del títol de l’exposició, una frase que va sorgir d’un dels tallers que l’artista va realitzar amb refugiats de Calais.

Aquests missatges, un cop traslladats a segons quins objectes prenen altres dimensions i connotacions. Les balles d’autopista o la funda tèrmica que dóna inici a l’exposició, emulen el moviment de persones i mercaderies. D’aquesta manera, l’artista escenifica diferents problemàtiques i contradiccions que es poden generar al traslladar (o traduir) certs missatges.

L’obra de Diane Guyot gira entorn el llenguatge i la manera que aquest és divulgat. L’artista utilitza cartells, samarretes i banderes, entre d’altres suports, per a comunicar missatges provocatius, sovint irònics, per a parlar de les relacions de poder sovint intrínseques en el llenguatge i per a qüestionar- les.

*En el marc de l’exposició I love U jungle, els artistes Diane Guyot i Fred Pradeau presentaran una intervenció expositiva i performativa a l’Ocaña de la Plaça Reial el dissabte 30/09 a partir de les 19:30h.

CAST

Translation en francés significa traslado y en inglés traducción.

Partiendo de este doble sentido, la artista Diane Guyot de Saint Michel (Marsella, 1980) presenta una serie de obras donde el lenguaje y la interpretación de este toman un papel esencial.

Después de años de organizar talleres y realizar residencias en diferentes contextos y circunstancias y con colectivos muy diversos, la artista decide explorar el poder del lenguaje y la gran capacidad de este para generar malentendidos ..

A la entrada de la galería encontramos una funda térmica de container. Este material utilizado para el transporte de mercancías (para transportar alcohol, en el caso concreto de la funda presentada en la galería), crea una especie de túnel por el cual es inevitable pasar. Una vez fuera del túnel, descubrimos vallas de autopista con mensajes inscritos en ellas, pancartas / banderas bordadas con imágenes y textos y carteles con una imagen aérea de Marignane, ciudad cercana a Marsella, ciudad donde Diane Guyot vive y trabaja, que han sido intervenidos por ella con la ayuda de los asistentes a una de sus performances.

Todo este material textual ha sido apropiado de diferentes fuentes: ya sean titulares de periódico, comentarios cazados al vuelo por la calle o que encuentra en internet, o como en el caso del título de la exposición, una frase que surgió de uno de los talleres que el artista realizó con refugiados del campo de Calais.

Estos mensajes, una vez trasladados a según qué objetos toman otras dimensiones y connotaciones. Las vallas de autopista o la funda térmica que da inicio a la exposición, emulan el movimiento de personas y mercancías. De este modo, la artista escenifica diferentes problemáticas y contradicciones que se pueden generar al trasladar (o traducir) ciertos mensajes.

La obra de Diane Guyot se centra en el lenguaje y la forma que éste es divulgado. La artista utiliza carteles, camisetas y banderas, entre otros soportes, para comunicar mensajes provocativos, a menudo irónicos, para hablar de las relaciones de poder a menudo intrínsecas en el lenguaje y para cuestionarlas.

* En el marco de la exposición I love U jungle, los artistas Diane Guyot y Fred Pradeau presentarán una intervención expositiva y performativa al Ocaña de la Plaza Real el Sábado, 30/09 a partir de las 19: 30h.

ENG

The word translation in French means transfer.

Taking this double meaning as a starting point, the artist Diane Guyot de Saint Michel (Marsella, 1980) presents a series of works in which language, and its interpretation, plays an essential role.

After organizing workshops and residences in different contexts and circumstances with various collectives, the artist decides to explore the power of language and its capacity to generate misinterpretations.

At the entrance of the gallery we find a thermal liner from a container. This material, used for the transport of products (the one in the gallery is used to transport alcohol), creates a tunnel that inevitably one has to go through. Once outside the tunnel, we discover crash barriers from motorways with messages carved in, banners with images and texts and posters of an aerial image of Marignane, a city near Marseille, which have been modified by her with the help of participants in one of her performances (Florida Park, 2015).

These messages when transferred to certain objects take another dimension and a different connotation. The crash barriers or the thermal liner that initiates the exhibition, emulate the transport of people and products. The artist stages different problems and contradictions that can be generated when transferring (or translating) messages.

The work of Diane Guyot revolves around language and how this is given out. The artist uses posters, t- shirts, flags, among other supports, to communicate provocative messages, often ironic, to speak about power relations intrinsic to language and question them.

*Coinciding with the exhibition I love U jungle, the artists Diane Guyot and Fred Pradeau will present an intervention and an activity at Ocaña, in Plaça Reial, on Saturday 30/09 from 7.30pm.