We are opening an exhibition with Pere Llobera and Diane Guyot at L21 Gallery in Mallorca on the 25th of July!
ShowroomEditions

Charlotte Herzig, Mirela Moscu, Estanis Comella

curated by Àngels Miralda

CAT (Scroll down for Spanish and English)

“Quan havia passat la primera joventut, va marxar
La seva freda llar de foc i casa alienada
Per buscar veritats estranyes en terres desconegudes”.

Alastor!

Un personatge envoltat pel món natural, Alastor marxa en busca de significats a través de paisatges desolats. Llocs mítics, coneguts només per Percy Bysshe Shelley (la curta vida del qual va transcórrer entre Anglaterra, Suïssa i Itàlia) a través de la literatura i dels seus propis somnis romàntics i fantasiosos.

El paisatge canvia ràpida i sobtadament. Des dels deserts del bressol de la civilització, fins a les esplèndides serralades Caucàsiques. El paisatge assoleix qualitats humanes, emocions i sensacions mentre emana una màgia celestial. El sublim de la immensitat i de l’eternitat de la natura neix d’allò quotidià, no d’un element real, sinó que brolla totalment de la imaginació.

Mirela Moscu pinta personatges en naturaleses fosques, que de vegades, es troben amb animals estranys. Una interpretació folklòrica que explica els misteriosos esdeveniments que podem trobar en qualsevol monticle boscós on hi habiten personatges secrets. Les formes ballarines de Charlotte Herzig són abstraccions de la vida vegetal, com una espècie d’oda al modernisme. Ordenades en espais composats i aritmètics, les formes trenquen la lògica amb la seva inherent naturalesa orgànica. Estanis Comella capta moments a través de la fotografia i el dibuix. Passejant per les perifèries urbanes, els objectes i les males herbes que es troben enmig de l’arquitectura marginal, creen un imaginari romàntic propi de les subcultures techno i punk

El canvi de paisatge crea la narrativa i condueix l’espectador durant el viatge. Tant si es tracta d’un racó estrany, com d’un matoll, o una monstera deliciosa incorpòria, les associacions culturals humanes i els símbols, proporcionen un estat mental per a la seva desambigüació. El paisatge descriu les condicions físiques i l’estat d’ànim del protagonista durant el seu viatge.

Tot aquest imaginari de fantasia humana gravada en una fulla de paper (blätter, en alemany fulles i pàgina alhora) com a testimoni de la invenció humana. Les obres en paper podrien referir-se a les obres exposades però també all poema o les mateixes fulles que es troben al llarg del camí representat.

Formes orgàniques plenes de sentiment i emoció. El protagonista perdut es troba en una vegetació superpoblada. I el sentiment de lleugeresa; un paisatge de somni. Una destinació mútua.

“Ara damunt els turons dentats
Descansa, i encara com el marc dividit
Del vast meteorit enfonsat, la sang del poeta,
Que va superar en simpatia mística

Amb el reflux i el flux de la naturalesa, encara més feble va créixer”

[1] Percy Bysshe Shelley (1792-1822), poeta i pensador anglés, autor de Alastor o l’esperit de la solitud.

 

EN

A small essay on imaginary landscapes, works on paper, and Alastor by Percy Bysshe Shelley.

“When early youth had past, he left
His cold fireside and alienated home
To seek strange truths in undiscovered lands.”

Alastor!

A character encircled by the natural world, Alastor sets out in search of meaning across torn landscapes borne with significance. Mythical places known only to Shelley (whose short life was spent between England, Switzerland, and Italy) from literature and his own fanciful romantic dreams.

The landscape changes quickly and suddenly. From deserts of the cradle of civilization to the splendiferous ranges of the Caucasus. The landscape attains human qualities, emotions and sensations while expressing a magnificent celestial magic. The sublimity of vastness and eternity roots itself in the encounter of the everyday. It is not a real element of nature but one that emerges entirely out of the imaginary.

Mirela Moscu paints characters in dark natures who at times, encounter strange animals. A folkloric interpretation harking to the mysterious events we may encounter in any wooded knoll brought to life by secret inhabitants. Charlotte Herzig’s dancing forms are abstractions of plantlife as an ode to modernism. Arranged in composed and arithmetic spaces, the forms break logic with their inherent organicity. Estanis Comella collects moments through photography and drawings. Walking through urban peripheries, the objects and weeds that are found amid the marginal architecture creates its own imaginary of techno and punk subcultures with their own romanticism and necessity of forgotten expanses.

Changing landscape creates the narrative and drives the protagonist through. Whether an eerie corner, an arboreous copse, or a disembodied monstera deliciosa – human cultural associations and symbols provide a mental state for its disambiguation. The landscape describes the physical and mental conditions of the protagonist through his journey.

All of this imaginary of human fancy recorded on the page (blätter, German: leaves) as record of human invention. The paper itself adds pigments to the vegetal ligaments of those original plants. Works on paper could refer to the exhibited works, to the poem, and the leaves themselves – found along the way in representation.

Organic forms riddled with sentiment, emotion. The lost protagonist encountered in overcrowded vegetation. And the feeling of lightness, a dreamscape. A mutual destiny.

“Now upon the jaggèd hills
It rests, and still as the divided frame
Of the vast meteor sunk, the Poet’s blood,
That ever beat in mystic sympathy
With nature’s ebb and flow, grew feebler still:”

[1] Percy Bysshe Shelley (1792-1822), English poet and thinker, auhtor of Alastor or the spirit of solitude.

 

CAST

Una exposición con Estanis Comella, Charlotte Herzig, Mirela Moscu comisariada por Ángeles Miralda

Pequeño ensayo sobre paisajes imaginarios, obras sobre papel y Alastor, de Percy Bysshe Shelley[1].

“Cuando había pasado la primera juventud, se marchó
Su fría chimenea y casa alienada
Para buscar verdades extrañas en tierras desconocidas “.

Alastor! Un personaje rodeado por el mundo natural, Alastor marcha en busca de significados a través de paisajes desolados. Lugares míticos, conocidos sólo por Percy Bysshe Shelley (su corta vida transcurrió entre Inglaterra, Suiza e Italia) a través de la literatura y de sus propios sueños románticos y fantasiosos.

El paisaje cambia rápida y repentinamente. Desde los desiertos de la cuna de la civilización, hasta las espléndidas cordilleras Caucásicas. El paisaje alcanza cualidades humanas, emociones y sensaciones mientras emana una magia celestial. El sublime de la inmensidad y de la eternidad de la naturaleza nace de lo cotidiano, no de un elemento real, sino que brota totalmente de la imaginación.

Mirela Moscu pinta personajes en naturalezas oscuras, que a veces, se encuentran con animales extraños. Una interpretación folklórica que explica los misteriosos acontecimientos que podemos encontrar en cualquier montículo boscoso donde habitan personajes secretos. Las formas bailarinas de Charlotte Herzig son abstracciones de la vida vegetal, como una especie de oda al modernismo. Ordenadas en espacios compuestos y aritméticos, las formas rompen la lógica con su inherente naturaleza orgánica. Estanis Comella capta momentos a través de la fotografía y el dibujo. Paseando por las periferias urbanas, los objetos y las malas hierbas que se encuentran en medio de la arquitectura marginal, crean un imaginario romántico propio de las subculturas techno y punk.

El cambio de paisaje crea la narrativa y conduce al espectador durante el viaje. Tanto si se trata de un rincón extraño, como de un matorral, o una monstera deliciosa incorpórea, las asociaciones culturales humanas y los símbolos, proporcionan un estado mental para su desambiguación.
El paisaje describe las condiciones físicas y el estado de ánimo del protagonista durante su viaje.

Todo este imaginario de fantasía humana grabada en una hoja de papel (Blatter, en alemán hojas y pagina a la vez) como testigo de la invención humana. Las obras en papel podrían referirse a las obras expuestas pero también el poema o las mismas hojas que se encuentran a lo largo del camino representado.

Formas orgánicas llenas de sentimiento y emoción. El protagonista perdido se encuentra en una vegetación sobre poblada. Y el sentimiento de ligereza; un paisaje de sueño. Un destino mutuo.

“Ahora sobre los cerros dentados
Descansa, y aún como el marco dividido
Del vasto meteorito hundido, la sangre del poeta,
Que superó en simpatía mística
Con el reflujo y el flujo de la naturaleza, aunque más débil creció ”

[1]Percy Bysshe Shelley (1792-1822), poeta y pensador ingles, autor de Alastor o el espíritu de la solitud.