Do not miss the Biennale de Lyon with Eva Fabregas!
ShowroomEditions

Enric Farrés Duran

CAT (Scroll down for CAST and ENG)

Inauguració de l’exposició amb el concert del grup readymade The Surfaces.

Per a la inauguració d’Una cosa a fondo que probablemente no existe, Enric Farrés presenta per primera vegada un grup de musica de ficció anomenat The Surfaces. Amb aquesta proposta l’artista obre una nova línia de treball vinculada a la creació d’un producte cultural com és un grup de música i tots els elements significatius que li donen sentit. Des del joc de paraules que conforma el propi nom del grup, fins a la posada en escena o al disseny del cartell del concert, tot ha estat construït excepte la música, posant de manifest la importància del caràcter visual d’aquesta, i evidenciant els elements que identifiquen un grup musical com a tal.

/////
El 8 de desembre de l’any 1976 Josep Pla començava l’entrevista del mític programa A Fondo amb una vaga crítica. Citant de memòria André Gide “Lo más profundo que tiene el hombre es su superficie” criticava el nom del propi programa, preguntant-se a si mateix: “Que tenemos que hacer? Una cosa a fondo que probablemente no existe o una cosa inteligible y superficial?” Dicotomies apart, aquesta exposició està formada per fondos i superfícies.

L’exposició completa la trilogia iniciada per Enric Farrés Duran on el protagonista de l’exposició és el no-res. Si fem una mica de memòria –o consultem l’espai de documentació de l’exposició– trobem que a propostes com Paper playing a part: Make Nothing Out of Something realitzada a la ciutat de Los Angeles l’artista generava a través de la col·lecció Los papeles del Siglo una sèrie d’expectatives per després convidar-nos a visitar una sala d’exposicions totalment buida posant èmfasi en el connotat espai del garatge californià –l’espai de l’emprenedor per antonomàsia on tot és possible– presentat en aquella ocasió com un mastodòntic bluf. Aquesta mena de decepció es repetia mesos després a la ciutat de Porto, on a l’espai Uma Certa Falta de Coerência Farrés va organitzar Restregar-se amb un mort per fer-se invisible, una exposició per gossos. En aquest cas, l’exposició no estava buida, de fet estava plena d’obres però degut als materials emprats –olors, feromones, microsons–, només eren capaços de percebre-les els gossos i esdevenien invisibles per a nosaltres, els humans.

Sovint aquesta característica d’invisibilitat ha estat present en les pràctiques artístiques de l’artista i de fet, a Una cosa a fondo que probablemente no existe n´és la protagonista. Ara fa un any, l’Enric va conèixer un artista que es dedica a la pintura. De visita al seu taller l’artista li va explicar que es guanyava la vida a través d’un negoci peculiar. Es tractava de pintar fondos de fusta de 60cm x 60cm perquè els Instagrammers dedicats a la fotografia gastronòmica els lloguessin i els utilitzessin com a fons del seus suculents plats. Uns fons que permetien que alguna cosa es veiés millor, que ressaltaven les seves característiques visuals i que, en definitiva, aconseguien una major visibilitat a les xarxes en forma de likes. Gastronomia col·locada sobre una pintura que circulava a través d’una fotografia casualment calculada. Un cop explicat el negoci, aquest artista va fer jurar a l’Enric que sota cap concepte desvelaria la seva identitat –és curiós com un mestre de les veladures pot arribar a prohibir un desvelament–. La invisibilitat aquí doncs, esdevé doble: Allò que no hi ha sobre els fons i aquell que vol romandre ocult com a productor secret de les condicions idònies per a que alguna cosa és vegi.

Són precisament aquestes condicions les que posa en joc Enric Farrés en aquesta exposició, subratllant l’artificialitat de la construcció del mur que permet col·locar la pintura a l’alçada de la gent que passa pel carrer (Estructura empàtica, 2018) o simplement col·locant correctament aquestes superfícies pictòriques de lloguer (Fons I, II, III, IV, 2018) que mentre siguin aquí, faran de pintures abstractes, i quan acabi l’exposició és possible que siguin tornades al seu propietari. Aquest fet assenyala la performativitat de l’exposició i del mercat, ja que d’ell depèn que les peces romanguin o desapareixen. Finalment ens adonem que aquestes superfícies col·locades de manera estratègica, –i tenint en compte els exercicis de prestidigitació que ens té acostumats Enric Farrés com a Una exposició de mirar al Centre d’Art La Panera o a Res és meu al Bòlit de Girona– poden semblar una cosa que no és, però, de fet, si mirem bé l’exposició, no podem negar que la proposta és, com a mínim –en termes Planians– summament intel·ligible i superficial: Si aquests fons ens possibiliten com a figures, només ens resta tornar a l’inici actualitzant la pregunta: Què hem de fer?

Nick Riviera

Activitats vinculades a l’exposició

28/6 _ 19h.
Berenar amb els còmplices del No-Res. Maite Muñoz i Alicia Escobio (Vista Oral, BCN-LA), Mauro Cerqueira (Uma Certa Falta de Coerência, Porto) i la participació especial de Victoria Combalia.

13/7 _ 19:30h
Profundament superficial. Taula rodona amb un fotògraf, un pintor i un instagrammer.


CAST

Inauguración de la exposición con el concierto del grupo readymade The Surfaces.

Para la inauguración de Una cosa a fondo que probablemente no existe, Enric Farrés presenta por primera vez un grupo de música de ficción nombrado The Surfaces. Con esta propuesta el artista abre una nueva línea de trabajo vinculada a la creación de un producto cultural como es un grupo de música, así como todos los elementos significativos que le dan sentido. Desde el juego de palabras que conforma propiamente el nombre del grupo, hasta la puesta en escena o el diseño del póster del concierto, todo ha estado construido excepto la música, poniendo de manifiesto la importancia del carácter visual de esta y evidenciando los elementos que permiten que identifiquemos un grupo musical como tal.

/////
El 8 de diciembre de 1976 Josep Pla comenzaba la entrevista del mítico programa A Fondo con una “vaga crítica”. Citando de memoria André Gide “Lo más profundo que Tiene el hombre es su superficie” criticaba el nombre del propio programa, preguntándose a sí mismo: “Que tenemos que hacer? Una cosa a fondo que probablemente no existe o una cosa inteligible y superficial?” Dicotomías aparte, la propuesta de Enric Farrés Duran está formada por fondos y superficies.

La exposición completa la trilogía iniciada por Farrés donde el protagonista de la exposición es la nada. Si hacemos un poco de memoria –o consultamos el espacio de documentación de la exposición- encontramos que en propuestas como Paper playing a part: Make Nothing Out of Something realizada en la ciudad de Los Ángeles el artista generaba a través de la colección Los papeles del Siglo, una serie de expectativas para después invitarnos a visitar una sala de exposiciones totalmente vacía, poniendo énfasis en el connotado espacio de garaje californiano- el espacio del emprendedor por antonomasia donde todo es posible- presentado en esa ocasión como un mastodóntico bluf. Este tipo de decepción se repetía meses más tarde en la ciudad de Oporto, donde en el espacio Uma Certa Falta de Coerência Farrés organizó Restregarse con un muerto para hacerse invisible, una exposición para perros. En este caso, la exposición no estaba vacía, de hecho estaba llena de obras pero debido a los materiales usados – olores, feromonas, micro sonidos-, solo eran capaces de percibirlas los perros y se convertían en invisibles para nosotros, los humanos.

A menudo esta característica de invisibilidad ha estado presente en las prácticas artísticas del artista y de hecho, en Una cosa a fondo que probablemente no existe, es la protagonista. Ahora hace un año, Enric conoció un artista que se dedica a la pintura. De visita a su taller, el artista le explicó que se ganaba la vida a través de un negocio peculiar. Se trataba de pintar fondos de madera de 60cm x 60cm para que los Instagrammers dedicados a la fotografía gastronómica los alquilasen y utilizasen como fondo de sus suculentos platos. Unos fondos que permitían que algo se viera mejor, que resaltaban sus características visuales y que, en definitiva, conseguían una mayor visibilidad en las redes sociales en forma de likes. Gastronomía colocada encima de una pintura que circulaba a través de una fotografía casualmente calculada. Una vez explicado el negocio este artista hizo jurar a Enric que bajo ningún concepto desvelaría su identidad- es curioso como un maestro de las veladuras puede llegar a prohibir el desvelamiento-. La invisibilidad aquí, pues, era doble: Eso que no hay encima de los fondos y ese que quiere seguir oculto como productor secreto de las condiciones idóneas para que algo se vea.

Son precisamente estas condiciones las que pone en juego Enric Farrés en esta exposición subrayando la artificialidad de la construcción de un muro que permite colocar la pintura a la altura de la gente que pasa por la calle (Estructura empática, 2018) o simplemente colocando correctamente estas superficies de alquiler (Fons I, II, II, IV, 2018) que mientras estén aquí, harán de pinturas abstractas, y cuando acabe la exposición es posible que sean devueltas a su propietario. Este hecho señala la performatividad de la exposición y del mercado, ya que de él depende que las piezas permanezcan o desaparezcan. Finalmente nos damos cuenta de que estas superficies colocadas de forma estratégica, – y teniendo en cuenta los ejercicios de prestidigitación a los que nos tiene acostumbrados Enric Farrés como en Una exposición de mirar en el Centro de arte la Panera o Nada es mío en el Bòlit de Gerona – pueden parecer una cosa que no son, pero de hecho si miramos bien la exposición, no podemos negar que la propuesta es, como mínimo – en términos Planianos– sumamente inteligible y superficial: Si estos fondos nos posibilitan como figuras, solo nos falta volver al inicio actualizando la pregunta: Que tenemos que hacer?

Nick Riviera

Actividades vinculadas a la exposición:

28/6 _ 19h.
Merienda con los cómplices de la Nada. Maite Muñoz y Alicia Escobio (Vista Oral, BCN-LA), Mauro Cerqueira (Uma Certa Falta de Coerência, Porto) y la participación especial de Victoria Combalia.

13/7 _ 19:30h
Profundamente superficial. Mesa redonda con un fotógrafo, un pintor y un Instagrammer.


ENG

Opening of the exhibition with a gig by the readymade band The Surfaces.

For the opening of Una cosa a fondo que probablemente no existe, Enric Farrés presents for the first time a fictional band called The Surfaces. With this proposal the artist introduces a new line of works connected to the creation of a cultural product such as a band and all the significant elements that give it meaning. From the play-on-words that makes the name of the group to the staging or the design of the poster of the gig, everything has been constructed except the music, highlighting the importance of its visual character and demonstrating the elements that identify a band.

/////
On the 8th of December 1976, Josep Pla started the interview in the iconic programme A Fondo with a “vague critique”. Quoting by memory André Gide ”The deepest thing a human has is his surface” he criticised the name of the TV show, asking himself what to do: “Something deep that probably doesn’t exist or something intelligible and superficial?” Dichotomies apart, the proposal of Enric Farrés Duran is made of backgrounds and surfaces.

The exhibition completes the trilogy initiated by Enric Farrés Duran in which the void becomes the protagonist of the exhibition. If we exercise our memory- or we check the documentation area of the exhibition – we find that in proposals such as Paper playing a part: Make Nothing Out of Something (Los Angeles, 2017) the artist generated a series of expectations with the collection The papers of The Century. The artists invited us to visit a totally empty exhibition room emphasizing the connoted space of the California garage – the space of the entrepreneur where everything is possible – presented on that occasion as a huge bluff. This type of disappointment was repeated months later in Porto. At the space Uma Certa Falta de Coerência, Farrés organized Lay with a corpse to become invisible, an exhibition for dogs. In this case, the exhibition was not empty, in fact it was full of works but due to the materials used -smells, pheromones, microsounds-, these were only perceivable by dogs and became invisible for us humans.

This invisibility has often been present in Enric Farrés’ artistic practice and, in fact, in Something deep that probably doesn’t exist is the protagonist. A year ago Enric met an artist who is a painter. When visiting his studio, the artist explained him that he earns his living with a peculiar business. He paints 60x60cm wooden backgrounds that are rented and used by Instagrammers in the field of food photography as backgrounds for his meals. Backgrounds that allow to see things better, that highlight visual features and that, in conclusion, achieve higher visibility in social networks in the form of likes. Gastronomy placed on top of paintings that circulate through a photo accurately composed. Once the business was explained, this artist made Enric swear that he would never reveal his identity. The invisibility here becomes double: the thing that is not on the surfaces and the person who wants to remain occult as a secret producer of the perfect conditions for something to be seen.

It is precisely these conditions that Enric Farrés bring into play in this exhibition, underlying the artificiality of the construction of the wall that allows the placement of the painting at the height of the people who pass by on the street (Empathic structure, 2018) or simply placing properly these pictorial surfaces for rent (Background I, II, III, IV, 2018) that while here, will act as abstract paintings, and when the exhibition finishes it is likely that they go back to its owner. This fact highlights the performativity of the exhibition and of the market, since it depends on it that the works remain or disappear. Finally we realise that these surfaces strategically placed –and bearing in mind the conjuring exercises by Enric Farrés such as An exhibition to look at Centre d’Art La Panera or Nothing is mine at Bólit in Girona –they can seem something that is not, but, in fact, if we look properly at the exhibition, we can not deny that the proposal is extremely intelligible and superficial: if these backgrounds enable us as figures, all we have to do is to go back to the beginning refreshing the question: What do we have to do?

Nick Riviera

Events during the exhibition:

28/06 _ 19h
Teatime with the accomplices of No-Res: Maite Muñoz+Alícia Escobio (Vista Oral, BCN-LA), Mauro Cerqueira (Uma Certa falta de Coerênçia), Bombon projects (Bernat Daviu i Joana Roda) and Victoria Combalia as a special guest.

13/07 _ 19:30h
Profoundly superficial. A round table with a photographer, a painter and an Instagrammer.