Do not miss the Biennale de Lyon with Eva Fabregas!
ShowroomEditions

Joana Escoval

CAT (Scroll for CAST and ENG)

Estem molt contents de convidar-vos a la inauguració de l’exposició Wordless and Earthen de Joana Escoval el dijous 15 de setembre durant el Barcelona Gallery Weekend.

“Tota l’obra d’Escoval està impregnada d’una exploració meticulosa de la no permanència, les interconnexions i les sinergies que prenen forma en un cos de treball reduït als elements essencials (terra, aigua, foc i aire). Transitòries i finament equilibrades, les seves escultures ens conviden a caminar pels límits de la consciència humana, permetent una percepció del nostre entorn que és més sentida i experimentada que no pas mirada.

Aquesta exposició fa referència al poder del vent d’estar en contacte simultàniament amb totes les superfícies que toca, traduint la seva pressió en moviment i so. El vent aconsegueix l’últim somni de connectar les superfícies terrestres i tots els cossos a l’uníson. Ens submergeix a les discretes corrents que flueixen a través d’un sistema de “tecnologies vitals” compost per escultures de metall i argila abraçades pel foc. Els (semi)contenidors desarrelats suren a l’espai expositiu, receptius als moviments dels cossos a la galeria; a les cadències combinades de les exhalacions; als sobtats esclats provocats per una porta, una finestra o un interstici; a la nota emesa per l’alè que passa per un instrument que modula el vent i a les imperceptibles energies que es canalitzen a través de les obres de metall que funcionen com a conductors. Tota la sala s’activa amb la força del corrent profund i constant de la respiració compartida que travessa les parets, els sostres i el terra. Ràfegues fluides, tremoloses, vibrants, que combinen totes les partícules presents a l’espai de l’exposició, i més enllà.”

Joël Vacheron

CAST

Estamos muy contentos de invitaros a la inauguración de la exposición Wordless and Earthen de Joana Escoval el Jueves 15 de septiembre durante el Barcelona Gallery Weekend.

“Toda la obra de Escoval está impregnada de una meticulosa exploración de la no permanencia, las interconexiones y las sinergias que toman forma en un cuerpo de trabajo reducido a componentes esenciales. Transitorias y finamente equilibradas, sus esculturas nos invitan a caminar por los límites de la conciencia humana, permitiendo una percepción de nuestro entorno que es más sentida y experimentada que mirada.

Esta exposición hace referencia al poder del viento de estar en contacto simultáneamente con todas las superficies que toca, traduciendo su presión en movimiento y sonido. El viento logra el sueño último de conectar las superficies terrestres y todos los cuerpos al unísono. Nos sumerge en las discretas corrientes que fluyen a través de un sistema de “tecnologías vitales” compuesto por esculturas de metal y arcilla besadas por el fuego. Los (semi)contenedores desarraigados flotan en el espacio expositivo, receptivos a los movimientos de los cuerpos en la galería; a las cadencias combinadas de las exhalaciones; a los súbitos estallidos provocados por una puerta, una ventana o un intersticio; a la nota emitida por el aliento que pasa por un instrumento que modula el viento o a las imperceptibles energías que se canalizan a través de los conductores metálicos. Toda la sala se activa con la fuerza de la corriente profunda y constante de la respiración compartida que atraviesa las paredes, los techos y los suelos. Ráfagas fluidas, temblorosas, vibrantes, que combinan todas las partículas presentes en el espacio de la exposición, y más allá.”

Joël Vacheron

ENG

Bombon is very happy to invite you to the opening of the exhibition Wordless and Earthen by Joana Escoval next Thursday September 15th during the Barcelona Gallery Weekend.

“Escoval’s entire oeuvre is permeated by a meticulous exploration of the impermanence, interconnections, and synergies that take shape in a body of work reduced to essential components. Transient and finely balanced, her sculptures invite us to walk along the edges of human consciousness, enabling a perception of our environment that is more sensed and experienced than looked at. This exhibition refers to the power of the wind to be in contact simultaneously with all the surfaces it touches, translating its pressure into movement and sound.

The wind achieves the ultimate dream of connecting terrestrial surfaces and all bodies in unison. It immerses us in the discrete currents that flow through a system of ‘vital technologies’ composed of metal and clay sculptures kissed by the blaze. Uprooted (semi-)containers float in the exhibition space, receptive to the movements of bodies in the gallery; the combined cadences of exhalations; the sudden bursts caused by a door, a window, or a few interstices; the note emitted by the breath passing through an instrument modulating the wind or the imperceptible energies channeling through metal conductors. The whole room is activated by the power of the deep and steady current of shared respiration that pierces the walls, ceilings and floors. Flowing, shaking, vibrating, infra-thin gusts combine all the particles present in the exhibition space, and beyond.”

Joël Vacheron